Program

Några av programpunkterna är:

 

  • Ofrivillig ensamhet

  • Träffpunkter och mötesplatser

  • Uppsökande verksamhet

  • Det digitala samhället

  • Queera livslopp

 

Vi kommer bjuda på stimulerande föreläsningar bl a från Susanne Rolfner Suvanto som också är moderator, mycket nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Konferensen äger rum på Borås Kongress​

Akademiplatsen 2, 503 32 Borås

Preliminärt program

Foto: Emil Dalqvist/Borås stad

Dag 1
 

Kl 8.15–9.15 - Registrering, kaffe/thé och tid för mingel
 

Kl 9.15–9.45 - Konferensen öppnas, öppningstalare Malin Carlsson, kommunalråd och Maria Jonsson, förvaltningschef, Vård- och      äldreförvaltningen
 

Kl 9.45–10.30 - Nätverksfika
 

Kl 10.30–12.00 – Ofrivillig ensamhet, föreläsare Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto, leg. sjuksköterska och fil mag i pedagogik. Susanne har arbetat kliniskt både inom äldreomsorg och psykiatrin samt varit projektledare inom ökad kunskap om äldres psykiska hälsa på Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Hen utsågs 2015 av regeringen till särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, som presenterades våren 2017. Hen har även varit utredare på Socialstyrelsen, är politiskt sakkunnig på Socialdepartementet liksom skribent för tidningen Äldreomsorg. F.d. äldreminister Åsa Regnér har beskrivit Susanne Rolfner Suvanto som ”En person som förenar passion, engagemang och djup kunskap”.

Kl 12.00–13.00 - Nätverkslunch i kongresshuset
 

Kl 13.00–14.15 – Lokala exempel från Borås Stad 
 

Kl 14.15–14.45 - Nätverksfika
 

Kl 14.45–15.45 - Seminarier med gruppdiskussioner utifrån de olika spåren 
•    Uppsökande verksamhet 
•    Mötesplatser
•    Frivilligverksamhet
•    Det digitala samhället 

 

Kl 16.00–17.00 - Seminarier med gruppdiskussioner utifrån de olika spåren 
•    Uppsökande verksamhet 
•    Mötesplatser 
•    Frivilligverksamhet
•    Det digitala samhället 

 

Dag 2
 

Kl 9.00–09.15 – Inledning, Susanne Rolfner Suvanto
 

Kl 9.15–10.00 - Digitalt utanförskap, Leif Sandsjö, Högskolan i Borås
Leif Sandsjö, docent och forskare på Högskolan i Borås, arbetar inom området "Människan i vården" med inriktning eHälsa, välfärdsteknologi och vårdens digitalisering. Leif har arbetat med forskning och utveckling av medicinsk teknik i Västsverige på Högskolan i Borås sedan 2010 och skrev sin doktorsavhandling om hur arbetsrelaterad muskelsmärta uppstår och därmed bidra till hur muskelsmärta kan behandlas. Hans forskningsintressen är eHälsa, Välfärdsteknologi, vårdens digitalisering, (implementering och utvärdering av) Teknikbaserade interventioner, Teknikanvändning och  brukarmedverkan. Leif undervisar förutom på Högskolan i Borås även på Chalmers. 

Kl 10.00–11.00 - Nätverksfika
 

Kl 11.00–11.45 - Queera livslopp, Anna Siverskog

Anna Siverskog, fil. Dr, arbetar på avdelningen för socialt arbete vid Högskolan i Jönköping. Där undervisar hon på Socionomprogrammet och gör sitt postdoc-projekt Regnbågskompetens äldreomsorg? En studie om praktiker, behov och utmaningar i mötet med lhbtq-personer i äldreomsorgens vardag som undersöker lhbtq-personers möte med äldreomsorgen och vilka erfarenheter, behov och utmaningar som finns där. I avhandlingsprojektet Queera livslopp – Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld genomfördes livsberättelseintervjuer med lhbtq-personer födda mellan 1922 och 1950. Hennes forskningsintressen rör åldrande, kön, sexualitet, makt, äldreomsorg och livslopp. 

Kl 11.45–13.00 Reflektion, avslutning och överlämning av stafettpinnen. 
 

Kl 13.00 – Grab and go lunch
 

För de som önskar:
Kl 13.00–14.30 – Studiebesök på Träffpunkt Simonsland eller No Limit-konstvandring